Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
Ankstesnių metų

Ankstesnių mėnesių „Gyvenimo žodis”

2010

,,Dievui nėra negalimų dalykų"
Gruodis
Gen3
Gen4
,,Palaiminti tyraširdžiai; jie regės Dievą"
Lapkritis
Gen3
Gen4
,,Mylėk savo artimą kaip save patį" Spalis
Gen3
Gen4
„Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių
kartų“

Rugsėjis
Gen3
Gen4

„Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“ Rugpjūtis
Gen3
Gen4
„Su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį“ Liepa
Gen3
Gen4
"Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo
gyvybę dėl manęs – atras ją"
Birželis
Gen3
Gen4
"Kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu"

Gegužė
Gen3
Gen4

"Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas"

Balandis
Gen3
Gen4

"Iš tiesų sakau jums:jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: 'Persikelk iš čia į tenai' - ir jis persikeltų. Jums nieko nebūtų negalimo"

Kovas
Gen3 Gen4

"Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir
išeis ir ganyklą sau ras"
Vasaris
Gen3
Gen4
"Dievas apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta"

Sausis
Gen3
Gen4

2009

„Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“ Gruodis
Gen3
„Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę“ Lapkritis
„Savo ištverme jūs išlaikysite savo gyvybę“ Spalis
„Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta“
Rugsėjis
„Mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo“
Rugpjūtis
„Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių,
kurios nesusidėvi...“
Liepa
„Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti“
Birželis
"Patarnaukite vieni kitiems kaip geri daugeriopos Dievo malonės šeimininkai, sulig kiekvieno gautąja malone"
Gegužė
"Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats"
Balandis
"Ko tik prašysite Tėvą, duos tai jums dėl manęs"
Kovas
"Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, -  negali būti mano mokinys"
Vasaris
"[Bet dabar] Narių daug, o kūnas vienas" Sausis

 

2008

"Be paliovos melskitės" Sausis
"Kas juos [šiuos paliepimus] vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje" Vasaris
"Mano maistas – vykdyti valią to, kuris mane siuntė, ir baigti jo darbą" Kovas
"Teisumo poveikis bus taika, o teisumo vaisius - ramybė ir apsauga, amžiais tverianti" Balandis
"Kur Viešpaties Dvasia, ten ir laisvė"
Gegužė
"Kas laikosi jo įsakymų, pasilieka Dieve ir Dievas jame"
Birželis
"Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite"
Liepa
"Kūno žiburys yra tavoji akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu"
Rugpjūtis
"Mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia..." Rugsėjis
"Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta" Spalis
"Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi" Lapkritis
"Tebūna ne mano, bet tavo valia"
Gruodis

 

2007

„Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“
Sausis
„Laimingas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu“ Vasaris
“Kas sėja ašarodamas, tas ims derlių džiūgaudamas”
Kovas
„Aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja“
Balandis
„Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“
Gegužė
„Tiesos Dvasia (…) jus ves į tiesos pilnatvę“
Birželis
„Jūs esate pašaukti laisvei“
Liepa
“Ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į Jėzų”
Rugpiūtis
„Vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą“
Rugsėjis
"Skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink..."
Spalis
„Kokia kita didelė tauta turi įstatus ir įsakus taip teisius, kaip šis mokymas ...?“
Lapkritis
„Meilė – įstatymo pilnatvė“
Gruodis

 

2006

“Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų”
Sausis
“...nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi”
Vasaris
„O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą”
Kovas
“Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas; o jei apmirs, jis duos gausių vaisių”
Balandis
“Dievas nėra šališkas. Jam brangus kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena”
Gegužė
“Gyvenkite Dvasia (...). Jei leidžiatės Dvasios vadovaujami, jūs nebesate įstatymo valdžioje”
Birželis
“Viešpats yra arti kiekvienam, kas jo šaukiasi, visiems, kas jo nuoširdžiai trokšta”
Liepa
“Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus”
Rugpiūtis
„Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai“
Rugsėjis
„Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, - iš tiesų sakau jums, - tas nepraras savo užmokesčio”
Spalis
„Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisybės: jie bus pasotinti“
Lapkritis
“Koks laimingas žmogus, kuris randa užuovėją tavyje, kurio širdis yra vieškelyje į Ziono kalną”
Gruodis