Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
Visuomenė

Vienas Fokoliarų judėjimo tikslų — prisidėti prie pasaulio atsinaujinimo ekonomikos, darbo, politikos, teisingumo, sveikatos, kultūros, socialinio komunikavimo, meno srityse. Judėjimas siekia šiose srityse paskatinti solidarumą, kuriant visuomenę, kurios pagrindas — visų jos sudedamųjų dalių brolystė.

Konkrečios visuomeninio įsipareigojimo formos ir struktūra

Naujoji žmonija — Fokoliarų judėjimo atšaka, burianti visus tuos, kurie įsipareigoję ieškoti įvairių socialinių sričių problemų sprendimų. Jos nariai atstovauja įvairioms socialinėms ir profesinėms grupėms. Galutinis šio įsipareigojimo tikslas – prisidėti prie Jėzaus testamento “Tegul visi bus viena” įgyvendinimo, t. y. prie vienybės projekto, Kristaus parengto žmonijos šeimai.

Aplinkos ląstelės — tai mažos, spontaniškai susiorganizavusios grupelės asmenų, veikiančių toje pačioje srityje arba priklausančių tai pačiai profesijai. Šių grupelių tikslas — pagyvinti socialinę aplinką, įnešant į ją brolybės dvasios. Jose sprendžiamos konkrečios problemos, gerinamos pavienių asmenų ar grupių sąlygos. Taip skatinama nauja kultūra, davimo kultūra; kaip alternatyva viešpataujančiai turėjimo kultūrai, įveikiama bet kokia atskirtis ir konfliktai.

Socialinė veikla ir tarptautinis solidarumas

Veikla tarptautiniu lygmeniu plėtojama Šiaurės Airijoje, Balkanuose, Centrinėje Afrikoje, Libane, Brazilijoje, Filipinuose ir kt. Konkrečiais veiksmais padedama nepriteklių patiriantiems žmonėms, tačiau kartu stengiamasi išvengti bet kokių perdėtos globos formų, skatinančių pasyvumą. Branginamas kiekvieno asmens veiklus indėlis į savo ar bendruomenės socialinį plėtojimąsi.

Nevyriausybinės organizacijos

Naujoji žmonija (New Humanity) akredituota prie JTO Ekonominės ir socialinės tarybos ir turi specialųjį patariamąjį statusą.
Akcija už suvienytąjį pasaulį (AMU) reiškiasi tarptautinio solidarumo srityje.Ekonomika

Pasaulyje aiškiai pastebima , jog dabartinė ekonomikos sistema nebeatitinka šiandienės visuomenės poreikių ir yra tapusi itin pažeidžiama. Vienas atsakymų į šį iššūkį – mūsų judėjimo narių gėrybių bendrystė.
Tai spontaniška laiko, talentų, materialinių gėrybių bendrystė, įvairiai pasireiškianti pagal galimybes ir poreikius.
Šios bendrystės vaisiai pirmiausia naudingi labiausiai stokojantiesiems, pavyzdžiui, skurdžiai gyvenančių arba gamtos katastrofų sukrėstų šalių gyventojams, taip pat judėjimo socialinių iniciatyvų ir veiklos rėmimui.

Skaityti daugiau...
 
Sveikata
Skatinti gyvybės kultūrą visomis jos raiškos formomis, stadijomis ir sąlygomis – tai įsipareigojimas visų veikiančių įvairiose sveikatos, slaugos, maitinimo, sporto ir ekologijos srityse. Be to, suvokiant, kad ir liga gali atverti naujas gyvenimo dimensijas, ji irgi gali virsti žmones suartinančiu veiksniu. Todėl žmonės stengiasi dirbti brolybės dvasia, idant virstų tikrove tokia visuomenė, kuri vertina kiekvieną negalios bei skausmo formą ir kuri siekia laiduoti kiekvienam asmeniui vienodas socialines bei sveikatos paslaugas ir galimybę veikliai dalyvauti savo bendruomenės gyvenime.
Skaityti daugiau...
 
Tautos ir kultūros

Atkurti žmonijos šeimos vienybę gerbiant kiekvieno asmens teises ir tapatybę siekia visi gyvenantys vienybės dvasingumu. Todėl tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu organizuojami tautų ir kultūrų tarpusavio pažinimo susitikimai, susitaikinimo, taikos ir brolybės renginiai.
Skirtingų rasių, kultūrų, tautų, religijų ir įsitikinimų žmonių broliškas sugyvenimas liudijamas per dialogą, įtraukiantį didžiausias pasaulio religijas: islamą, judaizmą, budizmą, induizmą ir kitas tradicines religijas.

Skaityti daugiau...
 
Socialinė etika, teisė ir teisingumas

Šiandieniame pasaulyje labiausiai jaučiamas poreikis atkurti žmogiškuosius santykius visose socialinio gyvenimo srityse – nuo šeimos iki tarpvalstybinių ir tarptautinių santykių. Teisininkai, advokatai, dėstytojai, studentai, veikiantys teisės ir teisingumo srityse, kartu stengiasi rasti naujų būdų, kaip kurti autentiškus santykius, naujas etikos ir teisės formas, kurios laiduotų teisingumą visuose santykiuose, siekiant tiek pavienių asmenų, tiek visos visuomenės gerovės.

Skaityti daugiau...
 
Kultūra, mokykla, švietimas

Ugdymas visuotinės brolystės dvasia, perteikiant davimo, priėmimo ir taikos kultūrą.
Solidarumas ne vien kaip mokomoji disciplina, bet ir kaip metodologija, būtina švietimo kokybei gerinti.
Darbas grupėse, dalijimasis teigiama patirtimi ir sunkumais, mokytojų ugdymas.   Šioje pedagogikos kryptyje stengiamasi atsižvelgti į šiandienius iššūkius, kuriuos kelia visuomenė, vis labiau tampanti daugiakultūre, multietnine, multireligine. Gimsta naujas jaunuolių mentalitetas ir naujas tarpusavio bendravimo būdas.

Skaityti daugiau...
 
Komunikavimo priemonės
Kino, fotografijos, žurnalistikos, informacijos ir informacinių technologijų specialistai įsipareigoja kartu siekti, kad komunikavimo priemonės taptų pozityviomis socialinio kūno augimo priemonėmis, pasitarnautų broliškos bendrystės stiprinimui tiek vietos, tiek pasaulio mastu.
Kultūros lygmeniu 2000 m. pradėtas NetOne (www.net-one.org) – komunikavimo darbuotojų tinklas, renkantis ir skleidžiantis idėjas, projektus, kultūrines įžvalgas žmonių, veikiančių įvairiose žiniasklaidos srityse vieningo pasaulio perspektyvoje.
Skaityti daugiau...